Make your own free website on Tripod.com

PERATURAN 11 : PERATURAN-PERATURAN

11.1 Peraturan Sekolah adalah menjadi peraturan asas

11.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh ahli sepenuhnya

11.3 Ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib 

PERATURAN 12 : TINDAKAN DISIPLIN

12.1 Akan di ambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan\peraturan semasa

12.2 Tindakan disiplin adalah mengikut Amaran Lisan dan Amaran Bertulis

12.3 Ahli yang tidak berpuashati terhadap tindakan keatasnya,boleh membuat surat rayuan dan semakan salahlaku melalui guru penasihat dan keputusan berikutnya adalah muktamad. 

PERATURAN 13 : PINDAAN PERLEMBAGAAN

11.1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga dipinda melalui pekelilingan persatuan\kelab\unit.

11.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli-ahli jawatankuasa,guru penasihat atau pentadbir sekolah.dan disahkan oleh guru besar. 

PERATURAN 14 : PEMBUBARAN PERSATUAN\UNIT\KELAB

14.1 Guru Besar diberi kuasa untuk membubarkan persatuan\unit\kelab jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

14.2 Segala hutang wajib dijelaskan.Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar 

PERATURAN 15 : HAL-HAL LAIN

15.1 Setiap ahli mestilah mengetahui tanggungjawab sendiri dan sentiasa menjaga sahsiah dan nama baik setiap ahli dan persatuan sepanjang masa

15.2 Ahli –ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti setiap aktiviti dengan penuh kesungguhan.

  

Pengerusi   

Setiausaha                                                                   

Penasihat

 

Tarikh: 

 

PERSATUAN BAHASA MELAYU

SEK.KEB.KOLAPIS,BELURAN

NO.PENDAFTARAN: (5)18\2006 \PBM\SKK(BN)

 

SENARAI AJK PERSATUAN 

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam persatuan-persatuan Pendidikan(Persatuan Sekolah) 1998.Akta Pendidikan 1996 seperti dalam warta kerajaan Malaysia Jilid 42,No.11 Tambahan No.41,Perundangan (A):P.U.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998,maka berikut ini dikemukan peraturan-peraturan[perlembagaan]Persatuan Bahasa Melayu Sek.Keb.Kolapis,Beluran yang selepas ini disebut sebagai”persatuan”sahaja.

 

 

1

PENGERUSI

:

TAHUN\KELAS

2

NAIB PENGERUSI

:

 

3

SETIAUSAHA

:

 

4

PENOLONG SATIAUSAHA

:

 

5

BENDAHARI

:

 

6

PENOLONG BENDAHARI

:

 

7

JURUAUDIT 1

:

 

8

JURUAUDIT 2

:

 

9

AHLI JAWATANKUASA

:

 

 Bil

 Nama Murid

Tahun\Kelas

 Catatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perakuan:

Kami dengan ini mengaku bahawa senarai AJK di atas adalah mematuhi subseksyen 6.1.1 dalam artikel enam dan perlantikan mereka mematuhi subseksyen 6.1.2 dalam atikel yang sama seperti dalam undang-undang dan peraturan-peraturan persatuan 

 

Pengerusi                                                                           

Setiausaha

Tarikh                                                                      

Pengesahan:

 

Saya dengan ini mengesahkan bahawa senarai AJK di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan[perlembagaan]Persatuan Bahasa Melayu Sek.Keb.Kolapis.

  

……………………………..

[                                           ]

Guru Penasihat

Persatuan Bahasa Melayu

Tarikh:

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Perlembagaan BM

Gambar Statik Dan Slaid

Our admissions process has led to our reputation as a leading academic institution.

PERATURAN 7 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

7.1  Pengerusi 

7.1.1        Mempengerusikan setiap mesyuarat

7.1.2        Meneliti minit mesyuarat dan mempastikan segala keputusan mesyuarat adalah wajar dan mengikut agenda yang ditetapkan

7.1.3        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa 

7.2  Naib Pengerusi

7.2.1        Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi

7.2.2        Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi

7.2.3        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa 

7.3  Setiausaha

7.3.1        Mengurus surat-menyurat

7.3.2        Mencatat minit mesyuarat/laporan dan menandatanganinya

7.3.3        Menyimpan fail/dokumen berkaitan dengan persatuan

7.3.4        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa 

7.4  Penolong Setiausaha

7.4.1        Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya

7.4.2        Menjalankan tugas setiausaha semasa ketiadaan setiausaha

7.4.3        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa 

7.5  Bendahari

7.5.1        Bertanggungjawab terhadap hal-hal kewangan persatuan

7.5.2        Membuat penyata dan menyimpan kira-kira berkenaan kewangan persatuan

7.5.3        Menyediakan laporan  wang terimaan dan wang perbelanjaan dan dibentangkan semasa mesyuarat agung

7.5.4        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa 

7.6  Penolong Bendahari

7.6.1        Menjalankan tugas bendahari semasa ketiadaan bendahari

7.6.2        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa 

7.7  Ahli Jawatankuasa

7.7.1        Membantu mekalsanakan program dan aktiviti yang dilaksanakan oleh persatuan

7.7.2        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa 

7.8  Pemeriksa kira-kira

7.8.1        Memeriksa,menyemak serta mengesahkan laporan kewangan tahunan persatuan dan bertanggungjawab ke atasnya

7.8.2        Memastikan penggunaan kewangan diurus dengan betul

7.8.3        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa

 

PERATURAN 8 : KEWANGAN

8.1 Sumber kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa mesyuarat agung dan telah diputuskan sebanyak ringgit Malaysia RM0.20 sebulan untuk setiap ahli

8.2 Memohon bantuan kewangan daripada pihak sekolah jika perlu

8.3 Ahli-ahli yang terpilih mewakili sekolah mengikuti sebarang aktiviti di  peringkat daerah akan layak menerima RM 5.00,peringkat Bahagian RM 10.00 Peringkat Negeri RM 30.00 dan Peringkat Kebangsaan RM 50.00 setiap seorang daripada pihak sekolah.

8.4 Semua pungutan\penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam akaun SUWA sekolah sekiranya mendapat kelulusan Guru Besar.

 

PERATURAN 9 : KEHADIRAN\PNENYERTAAN

9.1 Ahli Persatuan dikehendaki menghadiri setiap aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun

9.2 Gagal menghadiri aktiviti sebanyak 3[tiga] kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.Jika gagal berbuat demikian maka pemotongan markah dalam penilaian boleh dibuat oleh guru penasihat dan dicatat dalam buku rekod penilaian kokurikulum

9.3 Guru penasihat dikehendaki menyediakan\memohon kebenaran ibu bapa\penjaga kepada pelajar yang terlibat menyertai sebarang aktiviti,pertandingan,ujian dan seumpama di luar sekolah dengan mengemukakan borang pelepasan ibu bapa.

9.4 Semasa ahli menghadiri\menyertai apa juga jenis aktiviti seperti dalam perancangan tahunan,jemputan,pertandingan di dalam kawasan sekolah atau di luar sekolah[apa juga peringkat pertandingan/kejohanan\kelolaan] jika terdapat kecederaan/kecelakaan  maka pihak sekolah dan ibu bapa\penjaga perlu bekerjasama menjaga kebajikan ahli berkenaan.

PERATURAN 10 : AKTIVITI

10.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat AJK

10.2 Aktiviti boleh ditunda atau disesuaikan mengikut keperluan dan keadaan.Guru penasihat akan mengumumkan kepada ahli

One way we could explain our admissions criteria would be to describe a typical student at our school. For example:

We look for a bright, motivated student with a dedication to academics. However, we also want a well-rounded individual. Interests outside of school are important, along with a strong desire to be involved in community events.

PERSATUAN BAHASA MELAYU

SEK.KEB.KOLAPIS,BELURAN

PERATURAN-PERATURAN[PERLEMBAGAAN]PERSATUAN

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam persatuan-persatuan Pendidikan(Persatuan Sekolah) 1998.Akta Pendidikan 1996 seperti dalam warta kerajaan Malaysia Jilid 42,No.11 Tambahan No.41,Perundangan (A):P.U.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998,maka berikut ini dikemukan peraturan-peraturan[perlembagaan]Persatuan Bahasa Melayu Sek.Keb.Kolapis,Beluran yang selepas ini disebut sebagai”persatuan”sahaja. 

PERATURAN 1 : NAMA DAN ALAMAT

1.1  Nama Persatuan : Persatuan Bahasa Melayu

                                   Sek.Keb.Kolapis,Beluran

1.2 Alamat:                Sek.Keb.Kolapis,Peti Surat 51,90107 Beluran 

PERATURAN 2 : MATLAMAT

Memberikan peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani,emosi,rohani dan intelek. 

PERATURAB 3 : OBJEKTIF

3.1 Supaya ahli dapat menganggotai Kelab\Persatuan(Persatuan Bahasa Melayu)dengan lebih terpimpin dalam menimba ilmu berpersatuan dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.

3.2 Ahli-ahli Persatuan Bahasa Inggeris akan seberapa daya dan usaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutama melalui ujian kecekapan\pertandingan \amali dan praktikal. 

PERATURAN 4 : KEAHLIAN

4.1  Terbuka kepada pelajar Tahap Dua(Tahun 4 hingga Tahun 6)

4.2  Permohonan menjadi ahli adalah dengan mengisi borang pilihan mengikuti aktiviti

4.3  Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan aktifnya untuk menjayakan tujuan persatuan ini. 

PERATURAN 5 : GURU PENASIHAT

5.1 Teridiri daripada guru-guru yang bertugas di sekolah ini

5.2 Hendaklah memberikan nasihat dan merancang\melaksanakan aktiviti yang disasarkan

5.3 Hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli sepanjang aktiviti dijalankan mengikut jadual,tarikh dan masa yang ditetapkan.

5.4 Menjadi pengiring apabila ahli terlibat dengan aktiviti di luar sekolah sama ada berbentuk penyertaan.jemputan atau pertandingan.

PERATURAN 6 : AHLI JAWATANKUASA

6.1 Dilantik semasa mesyuarat agung

6.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa manakala ahli yang tidak hadir tetapi ada menulis surat rasmi sebagai tunjuk sebab layak dicalonkan untuk sebarang jawatan.

6.3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian

6.4 Ahli jawatankuasa kecil boleh dilantik oleh guru penasihat tanpa mengadakan mesyuarat

6.5 Ahli jawatankuasa yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada guru penasihat

6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan Hendaklah terdiri

6.6.1 Pengerusi

6.6.2 Naib Pengerusi

6.6.3 Setiausaha

6.6.4 Penolong Setiausaha

6.6.5 Bendahari

6.6.6 Penolong Bendahari

6.6.7 AJK[bilangan bergantung keperluan]

6.6.8 Juruaudit [dua orang]

 

* Applications due by May 1 for 2000-2001 school year
* Reply letters mailed by July 1

Our School * Any Street * Anytown * US * 01234