Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Gambar Yang Ada Di SK Kolapis

Perlembagaan

Gambar Statik Dan Slaid

ERLEMBAGAAN
PERTUBUHAN PENGAKAP KANAK-KANAK (PKK)
Fasal 1 : Nama dan Alamat.
i. Persatuan ini adalah dikenali dengan nama PERTUBUHAN PENGAKAP KANAK-KANAK (PKK)
SEKOLAH ....................................

ii. Alamat yang didaftarkan bagi persatuan ini adalah SEKOLAH ...........................

Fasal 2 : Tujuan Persatuan
i. Untuk melatih dan menonjolkan bakat kepimpinan.

ii. Untuk membantu program peningkatan kurikulum, motivasi dan mengurangkan masalah disiplin murid.

iii. Memberi peluang murid mengambil bahagian secara aktif melalui aktiviti yang disediakan.
Fasal 3 : Keahlian
i. Ahli persatuan ini adalah terdiri daripada murid-murid tahap 2 (tahun 4, 5 dan 6).

ii. Pemilihan ahli dibuat berdasarkan minat dan bakat pelajar pada awal tahun.

iii. Guru penasihat boleh mempengaruhi murid bagi tujuan menambah bilangan ahli persatuan.

Fasal 4 : Tanggungjawab dan Hak Ahli.
i. Setiap ahli bertanggungjawab untuk menghadiri mesyuarat dan mengambil bahagian dalam semua aktiviti persatuan.

ii. Setiap ahli juga berhak untuk bersuara, memilih dan dilantik memegang sebarang jawatan dalam persatuan.

Fasal 5 : Mesyuarat.
i. Satu mesyuarat agung perlu diadakan dalam perjumpaan pertama iaitu pada awal tahun untuk:
- memilih ahli Jawatan Kuasa persatuan.
- kewangan
- ucapan penangguhan
- cadangan-cadangan

ii. Ahli Jawatan Kuasa adalah terdiri daripada:
a. Pengerusi
b. Setiausaha
c. Bendahari
d. Enam orang AJK (mewakili murid tahun 4, 5 dan 6)

iii. Mesyuarat AJK perlu diadakan dua kali setahun iaitu pada awal tahun dan pada akhir tahun berkenaan.

iv. Mesyuarat kali pertama akan memberi tumpuan untuk merancang aktiviti tahunan persatuan.

v. Korum-korum bagi mesyuarat agung hendaklah sebanyak 2/3 daripada jumlah keseluruhan ahli.

vi. Korum bagi mesyuarat AJK hendaklah sebanyak 2/3 daripada bilangan ahli-ahli jawatankuasa.

Fasal 6 : Tugas Pegawai Atau AJK Persatuan.
i. Pengerusi - menjadi pengerusi mesyuarat, bertanggungjawab untuk memastikan segala mesyuarat dan aktiviti dijalankan mengikut perlembagaan.

ii. Setiausaha - menjalankan urusan persatuan mengikut perlembagaan, menyimpan minit dan
surat, menulis laporan mingguan, menyimpan segala rekod dan menyediakan laporan tahunan persatuan.

iii. Bendahari - bertanggungjawab dalam hal kutipan kewangan persatuan, apabila ada kutipan berlaku beliau perlu menyerahkan wang dan senarai nama ahli terlibat kepada Guru Penasihat.

Fasal 7 : Punca Kewangan / Pendapatan.
i. Kewangan persatuan ini diperolehi melalui :
a. wang SUWA (Kokurikulum).
b. sumbangan PIBG.
c. derma daripada ahli dan orang ramai.

ii. Semua kutipan dan perbelanjaan wang untuk sebarang aktiviti persatuan perlu mendapat kelulusan pihak pentadbir sekolah dan rekod perbelanjaan mesti disediakan.

Fasal 8 : Pindaan Perlembagaan Persatuan.
i. Perlembagaan persatuan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan mesyuarat agung.

ii. Perubahan atau pindaan itu hanya berkuatkuasa setelah mendapat persetujuan Guru Besar.

Fasal 9 : Tafsiran.
i. Sekiranya timbul sesuatu yang tidak jelas mengenai tafsiran dalam perlembagaan ini, perkara itu hendaklah dirujukkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa. Keputusan Jawatankuasa mengenai perkara itu adalah muktamad.
Fasal 10 : Pembubaran.
i. Persatuan ini tidak boleh dibubarkan kecuali dengan persetujuan Guru Besar atau Pentadbir Sekolah.

RUJUKAN TAMBAHAN

PERGERAKAN PENGAKAP

SEK.KEB.KOLAPIS,BELURAN

NO.PENDAFTARAN:

PERATURAN-PERATURAN[PERLEMBAGAAN]PERSATUAN

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam persatuan-persatuan Pendidikan(Persatuan Sekolah) 1998.Akta Pendidikan 1996 seperti dalam warta kerajaan Malaysia Jilid 42,No.11 Tambahan No.41,Perundangan (A):P.U.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998,maka berikut ini dikemukan peraturan-peraturan[perlembagaan]Pergerakan pengakap Sek.Keb.Kolapis,Beluran yang selepas ini disebut sebagai”persatuan”sahaja.

PERATURAN 1 : NAMA DAN ALAMAT

1.1  Nama Persatuan : Pergerakan Pengakap

                                   Sek.Keb.Kolapis,Beluran

1.2 Alamat:                Sek.Keb.Kolapis,Peti Surat 51,90107 Beluran

PERATURAN 2 : MATLAMAT

Memberikan peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani,emosi,rohani dan intelek.

PERATURAB 3 : OBJEKTIF

3.1 Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam(Pergerakan Pengakap)dengan lebih terpimpin dalam menimba ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.

3.2 Ahli-ahli pergerakan pengakap akan seberapa daya dan usaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutama melalui ujian kecekapan amali dan praktikal.

PERATURAN 4 : KEAHLIAN

4.1  Terbuka kepada pelajar Tahap Dua(Tahun 4 hingga Tahun 6)

4.2  Permohonan menjadi ahli adalah dengan mengisi borang pilihan mengikuti aktiviti

4.3  Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan aktifnya untuk menjayakan tujuan persatuan ini.

PERATURAN 5 : GURU PENASIHAT

5.1 Teridiri daripada guru-guru yang bertugas di sekolah ini

5.2 Hendaklah memberikan nasihat dan merancang\melaksanakan aktiviti yang disasarkan

5.3 Hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli sepanjang aktiviti dijalankan mengikut jadual,tarikh dan masa yang ditetapkan.

5.4 Menjadi pengiring apabila ahli terlibat dengan aktiviti di luar sekolah sama ada berbentuk penyertaan.jemputan atau pertandingan.

PERATURAN 6 : AHLI JAWATANKUASA

6.1 Dilantik semasa mesyuarat agung

6.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai ahli jawatankuasa manakala ahli yang tidak hadir tetapi ada menulis surat rasmi sebagai tunjuk sebab layak dicalonkan untuk sebarang jawatan.

6.3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian

6.4 Ahli jawatankuasa kecil boleh dilantik oleh guru penasihat tanpa mengadakan mesyuarat

6.5 Ahli jawatankuasa yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada guru penasihat

6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan Hendaklah terdiri

6.6.1 Pengerusi

6.6.2 Naib Pengerusi

6.6.3 Setiausaha

6.6.4 Penolong Setiausaha

6.6.5 Bendahari

6.6.6 Penolong Bendahari

6.6.7 AJK[bilangan bergantung keperluan]

6.6.8 Juruaudit [dua orang]

PERATURAN 7 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

7.1  Pengerusi

7.1.1        Mempengerusikan setiap mesyuarat

7.1.2        Meneliti minit mesyuarat dan mempastikan segala keputusan mesyuarat adalah wajar dan mengikut agenda yang ditetapkan

7.1.3        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru Penasihat dari masa kesemasa

7.2  Naib Pengerusi

7.2.1        Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi

7.2.2        Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi

7.2.3        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa

7.3  Setiausaha

7.3.1        Mengurus surat-menyurat

7.3.2        Mencatat minit mesyuarat/laporan dan menandatanganinya

7.3.3        Menyimpan fail/dokumen berkaitan dengan persatuan

7.3.4        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa

7.4  Penolong Setiausaha

7.4.1        Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya

7.4.2        Menjalankan tugas setiausaha semasa ketiadaan setiausaha

7.4.3        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa

7.5  Bendahari

7.5.1        Bertanggungjawab terhadap hal-hal kewangan persatuan

7.5.2        Membuat penyata dan menyimpan kira-kira berkenaan kewangan persatuan

7.5.3        Menyediakan laporan  wang terimaan dan wang perbelanjaan dan dibentangkan semasa mesyuarat agung

7.5.4        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa

7.6  Penolong Bendahari

7.6.1        Menjalankan tugas bendahari semasa ketiadaan bendahari

7.6.2        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa

7.7  Ahli Jawatankuasa

7.7.1        Membantu mekalsanakan program dan aktiviti yang dilaksanakan oleh persatuan

7.7.2        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa

7.8  Pemeriksa kira-kira

7.8.1        Memeriksa,menyemak serta mengesahkan laporan kewangan tahunan persatuan dan bertanggungjawab ke atasnya

7.8.2        Memastikan penggunaan kewangan diurus dengan betul

7.8.3        Menjalankan tugas yang diarah oleh guru penasihat dari masa kesemasa

PERATURAN 8 : KEWANGAN

8.1 Sumber kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa mesyuarat agung dan telah diputuskan sebanyak ringgit Malaysia RM0.20 sebulan untuk setiap ahli

8.2 Memohon bantuan kewangan daripada pihak sekolah jika perlu

8.3 Ahli-ahli yang terpilih mewakili sekolah mengikuti sebarang aktiviti di  peringkat daerah akan layak menerima RM 5.00,peringkat Bahagian RM 10.00 Peringkat Negeri RM 30.00 dan Peringkat Kebangsaan RM 50.00 setiap seorang daripada pihak sekolah.

8.4 Semua pungutan\penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam akaun SUWA sekolah sekiranya mendapat kelulusan Guru Besar.

PERATURAN 9 : KEHADIRAN\PNENYERTAAN

9.1 Ahli Persatuan dikehendaki menghadiri setiap aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun

9.2 Gagal menghadiri aktiviti sebanyak 3[tiga] kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.Jika gagal berbuat demikian maka pemotongan markah dalam penilaian boleh dibuat oleh guru penasihat dan dicatat dalam buku rekod penilaian kokurikulum

9.3 Guru penasihat dikehendaki menyediakan\memohon kebenaran ibu bapa\penjaga kepada pelajar yang terlibat menyertai sebarang aktiviti,pertandingan,ujian dan seumpama di luar sekolah dengan mengemukakan borang pelepasan ibu bapa.

9.4 Semasa ahli menghadiri\menyertai apa juga jenis aktiviti seperti dalam perancangan tahunan,jemputan,pertandingan di dalam kawasan sekolah atau di luar sekolah[apa juga peringkat pertandingan/kejohanan\kelolaan] jika terdapat kecederaan/kecelakaan  maka pihak sekolah dan ibu bapa\penjaga perlu bekerjasama menjaga kebajikan ahli berkenaan.

PERATURAN 10 : AKTIVITI

10.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat AJK

10.2 Aktiviti boleh ditunda atau disesuaikan mengikut keperluan dan keadaan.Guru penasihat akan mengumumkan kepada ahli

PERATURAN 11 : PERATURAN-PERATURAN

11.1 Peraturan Sekolah adalah menjadi peraturan asas

11.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh ahli sepenuhnya

11.3 Ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib

PERATURAN 12 : TINDAKAN DISIPLIN

12.1 Akan di ambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan\peraturan semasa

12.2 Tindakan disiplin adalah mengikut Amaran Lisan dan Amaran Bertulis

12.3 Ahli yang tidak berpuashati terhadap tindakan keatasnya,boleh membuat surat rayuan dan semakan salahlaku melalui guru penasihat dan keputusan berikutnya adalah muktamad.

PERATURAN 13 : PINDAAN PERLEMBAGAAN

11.1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga dipinda melalui pekelilingan persatuan\kelab\unit.

11.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli-ahli jawatankuasa,guru penasihat atau pentadbir sekolah.dan disahkan oleh guru besar.

PERATURAN 14 : PEMBUBARAN PERSATUAN\UNIT\KELAB

14.1 Guru Besar diberi kuasa untuk membubarkan persatuan\unit\kelab jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

14.2 Segala hutang wajib dijelaskan.Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar

PERATURAN 15 : HAL-HAL LAIN

15.1 Setiap ahli mestilah mengetahui tanggungjawab sendiri dan sentiasa menjaga sahsiah dan nama baik setiap ahli dan persatuan sepanjang masa

15.2 Ahli –ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti setiap aktiviti dengan penuh kesungguhan.

………………………..                 ………………………….             ……………………………

[                                    ]                [                                        ]            [                                          ]

Setiausaha                                      Pengerusi                                       Guru Penasihat

Pergerakan Pengakap                     Pergerakan Pengakap                    Pergerakan Pengakap

 

Tarikh:                                            Tarikh:                                           Tarikh:

 


 

Back

Swimming is great for fun or competition.

Contact us for additional information and dates about activities we offer.